Ind-/Udmeldeldelses regler

Billeder/video
Skolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til skolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider og kommunikationsplatforme.
Det er tilladt at videofilme/tage billeder af koncerter i Musikskolen.
Det er ikke tilladt at videofilme/tage billeder ved sammenspilsarrangementer, med mindre andet er aftalt med læreren.
Forældre og elever, som kan få problemer med det, bedes henvende sig til kontoret.

Tilmelding
Skal gøres via Online tilmelding - under fanen tilmelding.

Gentilmelding
Husk at du skal tilmelde dig næste sæson, selv om du allerede er elev i Musik- og Billedskolen.
Gentilmeldingen for eksisterende elever skal være skolen i hænde SENEST onsdag d. 17. maj 2018. Tilmeldingen for nye elever er åben igen fra den 18. maj 2018.

Udmeldelse
Hvis man ønsker udmeldelse kan det ske ved at logge ind på sin profil og trykke udmeldelse.
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog kan førsteårselever udmeldes pr. 31. december 2017, hvis en anmodning herom indsendes til Musik- og Billedskolen inden den 30. november 2017.
Udmeldelse kan, bortset fra prøvetid på 4 måneder for nye elever, kun accepteres i tilfælde af sygdom eller fraflytning fra kommunen.
Påbegyndt rate tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Babymus/Minimus:
Indmeldelsen til Babymus/Minimus er som udgangspunkt bindende på samme vilkår som stående under udmeldelse i Musik- og Billedskolen. Men, hvis man er på barsel/forældreorlov og skal starte på arbejde, kan man melde sig ud med udgangen af måneden inden den dato man skal påbegynde arbejde igen.


Tid og sted
For individuel undervisning aftales undervisningstidspunktet altid direkte med læreren. For skoleelever og studerende foregår undervisningen udenfor almindelig skoletid, så vidt muligt på elevens egen skole. For voksne placeres den udenfor normal arbejdstid på en af kommunens skoler.
Instrumental-/vokalundervisning kan foregå på hold, således at undervisningstiden svarer til elevernes samlede tid.

Venteliste
Elever på ventelisten vil blive kontaktet i den rækkefølge de er blevet skrevet op. I enkelte tilfælde og undtagelsesvis, kan der i forhold til pædagogiske hensyn, blive prioriteret anderledes.

Instrumenter
Eleverne anskaffer selv instrumenter. Instrumentallærerne og Musikskolens leder hjælper og vejleder gerne ved anskaffelse af nyt instrument.
Musikskolen udlejer dog instrumenter indenfor visse fag. Oplysninger herom fås på kontoret. Et instrument kan som regel kun lejes for én sæson.
Instrumentet udleveres/tilbageleveres på skolens kontor: Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
Det koster 530,- kr. at leje et instrument i musikskolen, uanset længden af lejemålet, da det vedligeholdelsesmæssigt er samme udgift for skolen om det er 2 eller 10 måneder. Beløbet opkræves af én gang.

Undervisningssæsonen
er fra og med 21. august til og med 15. juni, og tilrettelagt således at der undervises 36 gange. Der er skemafri undervisning den 13.3.18 og 14.3.18 i uge 11.

Aflysninger og fridage
Musikskolen følger skolernes ferier og fridage. Alle afbud meddeles direkte til musiklæreren. Timer, der forsømmes af eleverne, erstattes ikke.
Hvis musiklæreren aflyser undervisningen mere end 3 gange i løbet af sæsonen, tilbagebetales honoraret for den pågældende periode efter sæsonens afslutning.
Ligeledes tilbagebetales aflysninger som følge af musiklærerens ferie/fridage og omsorgsdage.
I tilfælde af ekstremt vejrlig (storm, sne mm.) kan Musikskolens leder aflyse undervisningen uden tilbagebetaling af honoraret for den pågældende lektion.
I tilfælde af aflysninger gives SMS-besked til de af forældrene opgivne mobilnumre. Max 2 numre.

Musikugen
Musik-ugen er en uge med mange alternative aktiviteter og tilbud, hvor den normale undervisning er aflyst.

Sammenspil
Vi forbeholder os ret til at erstatte instrumental/vokalundervisningen med sammenspil eller tilsvarende musikalske aktiviteter nogle gange i løbet af sæsonen.

Betaling
Undervisningsgebyret for musik betales i 5 lige store rater med forfaldsdag 1.9.2017, 1.11.2017, 1.1.2018, 1.3.2018 og 1.5.2018.
Leje af instrumenter koster 530,- kr. og betales én gang.
Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt e-Boks vil regningen automatisk blive sendt dertil.
Vedr. tilbagebetaling for aflysning af undervisning henvises til pkt. ”Aflysninger og fridage”.
Påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Udenbys instrumentalelever betaler 50 % ud over den normale pris.

Husstandsrabat
Ved tilmelding af flere familiemedlemmer med samme cpr. betaler, betales fuldt honorar for det dyreste fag. Herefter ydes der en rabat på 25 % for efterfølgende fag. Det samme gælder, hvis en elev deltager i flere fag.

Fripladser
Et antal hele og delvise fripladser stilles hvert år til rådighed. Ansøgning herom stiles til UKC - Musik- og Billedskolen i Halsnæs Kommune, og fremsendes til Musik- og Billedskolens leder.
Fristen for ansøgning om friplads er d. 15. august 2017.
Ansøgningsblanket til friplads i Musikskolen

Ferier og fridage sæsonen 2017/18

Efterårsferie 16. oktober 2017 20. oktober 2017
Juleferie 20. december 2017 4. januar 2018
Vinterferie 12. februar 2018 16. februar 2018
Påskeferie 26. marts 2018 2. april 2018
St. Bededag 27. april 2018 27. april 2018
Kr. Himmelfart 10. maj 2018 11. maj 2018
Pinseferie 21. maj 2018 21. maj 2018
Grundlovsdag 5. juni 2018 5. juni 2018


Ret til ændringer forbeholdes