Skip to the content

Ind- og udmeldingsregler

Billeder/video
I løbet af et musikskole år kan eleven og forældre blive bedt om at give skriftligt samtykke til offentliggørelse af fotos/video optagelser af eleven med henblik på at synliggøre musikskolens aktiviteter. Det er naturligvis helt frivilligt.

Er der givet samtykke til offentliggørelse af foto/video, betyder det, at Musikskolen kan bruge billeder/video fra undervisningssituationer, koncerter og lignende til brug i Musikskolens brochurer, plakater, hjemmeside og sociale medier. Samtykket kan trækkes tilbage, hvis man ønsker det, og hvis du som forælder eller elev ønsker et foto eller video fjernet, eller du ønsker indsigt i Musikskolens billeder af dig, bedes du henvende dig på kontoret.

Tilmelding
Skal gøres via Online tilmelding - under fanen tilmelding.
Når du har tilmeldt dig Musik- og Billedskolen vil du modtage en mail om, at du er på venteliste.
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog kan førsteårselever udmeldes pr. 31. december 2021, hvis en anmodning herom indsendes til Musik- og Billedskolen inden den 30. november 2021.

Gentilmelding
Husk at du skal tilmelde dig næste sæson, selv om du allerede er elev i Musik- og Billedskolen.
Gentilmeldingen for eksisterende elever skal være skolen i hænde SENEST mandag den 28. juni 2021. Tilmeldingen for nye elever er åben hele tiden.

Udmeldelse
Hvis man ønsker udmeldelse opfordrer vi til, at man først taler med læreren. Når man har talt med læren kan udmeldelse ske ved at sende en mail til Musik- og Billedskolens kontor på e-mail musikogbilledskolen@halsnaes.dk 
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog kan førsteårselever udmeldes pr. 31. december 2021, hvis en anmodning herom indsendes til Musik- og Billedskolen inden den 30. november 2021.
Udmeldelse kan, bortset fra prøvetid på 4 måneder for nye elever, kun accepteres i tilfælde af sygdom eller fraflytning fra kommunen.
Påbegyndt rate tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Babymus/Minimus:
Indmeldelsen til Babymus/Minimus er som udgangspunkt bindende på samme vilkår som stående under udmeldelse i Musik- og Billedskolen. Men, hvis man er på barsel/forældreorlov og skal starte på arbejde, kan man melde sig ud med udgangen af måneden inden den dato man skal påbegynde arbejde igen.

Tid og sted
For individuel undervisning aftales undervisningstidspunktet altid direkte med læreren. For skoleelever og studerende foregår undervisningen udenfor almindelig skoletid, så vidt muligt på elevens egen skole. For voksne placeres den udenfor normal arbejdstid på en af kommunens skoler.
Instrumental-/vokalundervisning kan foregå på hold, således at undervisningstiden svarer til elevernes samlede tid.

Venteliste
Elever på ventelisten vil blive kontaktet i den rækkefølge de er blevet skrevet op. I enkelte tilfælde og undtagelsesvis, kan der i forhold til pædagogiske hensyn, blive prioriteret anderledes.

Instrumenter
Eleverne anskaffer selv instrumenter. Instrumentallærerne og Musikskolens leder hjælper og vejleder gerne ved anskaffelse af nyt instrument.
Musikskolen udlejer dog instrumenter indenfor visse fag. Oplysninger herom fås på kontoret. Et instrument kan som regel kun lejes for én sæson.
Instrumentet udleveres/tilbageleveres på skolens kontor: Syrevej 19, 3300 Frederiksværk.
Det koster 610,- kr. at leje et instrument i musikskolen, uanset længden af lejemålet, da det vedligeholdelsesmæssigt er samme udgift for skolen om det er 2 eller 10 måneder. Beløbet opkræves af én gang.

Undervisningssæsonen
er fra og med 20. august 2021 til og med 13. juni 2022, og tilrettelagt således at der undervises 36 gange. Der er skemafri undervisning den i uge 17.

Aflysninger og fridage
Musikskolen følger skolernes ferier og fridage. Alle afbud meddeles direkte til musiklæreren. Timer, der forsømmes af eleverne, erstattes ikke.
Hvis musiklæreren aflyser undervisningen mere end 3 gange i løbet af sæsonen, tilbagebetales honoraret for den pågældende periode, dog min. 50 kr., efter sæsonens afslutning.
Ligeledes tilbagebetales aflysninger som følge af musiklærerens ferie/fridage og senior-/omsorgsdage. Omlagt undervisning udløser ikke tilbagebetaling. 
I tilfælde af ekstremt vejrlig (storm, sne mm.) kan Musikskolens leder aflyse undervisningen uden tilbagebetaling af honoraret for den pågældende lektion.
I tilfælde af aflysninger gives SMS-besked til de af forældrene opgivne mobilnumre. Max 2 numre.

Musikugen
Musik-ugen er en uge, hvor den normale undervisning er omlagt med mange alternative aktiviteter og tilbud. Musikugen ligger altid i uge 17.

Sammenspil
Vi forbeholder os ret til at erstatte instrumental/vokalundervisningen med sammenspil eller tilsvarende musikalske aktiviteter nogle gange i løbet af sæsonen.

Betaling
Undervisningsgebyret for musik betales i 5 lige store rater med forfaldsdag 1.10.2020, 1.11.2020, 1.1.2021, 1.3.2021 og 1.5.2021.
Leje af instrumenter koster 610,- kr. og betales én gang.
Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt e-Boks vil regningen automatisk blive sendt dertil.
Vedr. tilbagebetaling for aflysning af undervisning henvises til pkt. ”Aflysninger og fridage”.
Påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Udenbys instrumentalelever betaler 50% ud over den normale pris.

Husstandsrabat
Ved tilmelding af flere familiemedlemmer med samme cpr. betaler, betales fuldt honorar for det dyreste fag. Herefter ydes der en rabat på 25 % for efterfølgende fag. Det samme gælder, hvis en elev deltager i flere fag.

Fripladser
Et antal hele og delvise fripladser stilles hvert år til rådighed. Ansøgning herom stiles til UKC - Musik- og Billedskolen i Halsnæs Kommune, og fremsendes til Musik- og Billedskolens leder.
Fristen for ansøgning om friplads er d. 1. september 2021.
Ansøgningsblanket til friplads

Ferier og fridage sæsonen 2021/22

Efterårsferie 18. oktober 2021 22. oktober 2021
Juleferie 22. december 2021 4. januar 2022
Vinterferie 14. februar 2022 18. februar 2022
Påskeferie 11. april 2022 18. april 2022
St. Bededag 13. maj 2022 13. maj 2022
Kr. Himmelfart 26. maj 2022 27. maj 2022
Pinseferie 24. maj 2022 24. maj 2022
Grundlovsdag 6. juni 2022 6. juni 2022

Ret til ændringer forbeholdes