Skip to the content

Ind- og udmeldingsregler

Billeder/video
I løbet af et musikskole år kan eleven og forældre blive bedt om at give skriftligt samtykke til offentliggørelse af fotos/video optagelser af eleven med henblik på at synliggøre musikskolens aktiviteter. Det er naturligvis helt frivilligt.

Er der givet samtykke til offentliggørelse af foto/video, betyder det, at Musikskolen kan bruge billeder/video fra undervisningssituationer, koncerter og lignende til brug i Musikskolens brochurer, plakater, hjemmeside og sociale medier. Samtykket kan trækkes tilbage, hvis man ønsker det, og hvis du som forælder eller elev ønsker et foto eller video fjernet, eller du ønsker indsigt i Musikskolens billeder af dig, bedes du henvende dig på kontoret.

Tilmelding
Skal gøres via Online tilmelding - under fanen tilmelding.
Når du har tilmeldt dig Musik- og Billedskolen vil du modtage en mail om, at du er på venteliste.
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog kan førsteårselever udmeldes pr. 31. december 2022, hvis en anmodning herom indsendes til Musik- og Billedskolen inden den 30. november 2022.

Gentilmelding
Husk at du skal tilmelde dig næste sæson, selv om du allerede er elev i Musik- og Billedskolen.
Gentilmeldingen for eksisterende elever skal være skolen i hænde SENEST mandag den 22. maj 2023. Tilmeldingen for nye elever er åben hele tiden.

Orlovselev
Hvis man f.eks. skal på efterskole eller andet kan man gentilmelde sig som orlovselev. Så beholder man sin anciennitet og kan på lige vilkår med indmeldte elever gentilmelde sig til sæsonen man kommer tilbage igen. Hvis man har problemer med det kan man også altid rette henvendelse til kontoret.  

Udmeldelse
Hvis man ønsker udmeldelse opfordrer vi til, at man først taler med læreren. Når man har talt med læren kan udmeldelse ske ved at sende en mail til Musik- og Billedskolens kontor på e-mail musikogbilledskolen@halsnaes.dk 
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog kan førsteårselever udmeldes pr. 31. december 2022, hvis en anmodning herom indsendes til Musik- og Billedskolen inden den 30. november 2022.
Udmeldelse kan, bortset fra prøvetid på 4 måneder for nye elever, kun accepteres i tilfælde af sygdom eller fraflytning fra kommunen.
Påbegyndt rate tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Babymus/Minimus
Indmeldelsen til Babymus/Minimus er som udgangspunkt bindende på samme vilkår som stående under udmeldelse i Musik- og Billedskolen. Men, hvis man er på barsel/forældreorlov og skal starte på arbejde, kan man melde sig ud med udgangen af måneden inden den dato man skal påbegynde arbejde igen.

Tid og sted
For individuel undervisning aftales undervisningstidspunktet altid direkte med læreren. For skoleelever og studerende foregår undervisningen udenfor almindelig skoletid, så vidt muligt på elevens egen skole. For voksne placeres den udenfor normal arbejdstid på en af kommunens skoler.
Instrumental-/vokalundervisning kan foregå på hold, således at undervisningstiden svarer til elevernes samlede tid.

Venteliste
Elever på ventelisten vil blive kontaktet i den rækkefølge de er blevet skrevet op. I enkelte tilfælde og undtagelsesvis, kan der i forhold til pædagogiske hensyn, blive prioriteret anderledes.

Instrumenter
Eleverne anskaffer selv instrumenter. Instrumentallærerne og Musikskolens leder hjælper og vejleder gerne ved anskaffelse af nyt instrument.
Musikskolen udlejer dog instrumenter indenfor visse fag. Oplysninger herom fås på kontoret. Et instrument kan som regel kun lejes for én sæson.
Instrumentet udleveres/tilbageleveres på skolens kontor: Syrevej 19, 3300 Frederiksværk.
Det koster 300,- kr. at leje et instrument i musikskolen, uanset længden af lejemålet, da det vedligeholdelsesmæssigt er samme udgift for skolen om det er 2 eller 10 måneder. Beløbet opkræves af én gang.

Undervisningssæsonen
er fra og med 19. august 2022 til og med 19. juni 2023, og tilrettelagt således at der undervises 36 gange. Der er skemafri undervisning den i uge 17 (Musikuge).

Aflysninger og fridage
Musikskolen følger skolernes ferier og fridage. Alle afbud meddeles direkte til musiklæreren. Timer, der forsømmes af eleverne, erstattes ikke.
Hvis musiklæreren aflyser undervisningen mere end 3 gange i løbet af sæsonen, tilbagebetales honoraret for den pågældende periode, dog min. 50 kr., efter sæsonens afslutning - primo juli.
Ligeledes tilbagebetales aflysninger som følge af musiklærerens ferie/fridage og senior-/omsorgsdage. Omlagt undervisning udløser ikke tilbagebetaling. 
I tilfælde af ekstremt vejrlig (storm, sne mm.) kan Musikskolens leder aflyse undervisningen uden tilbagebetaling af honoraret for den pågældende lektion.
I tilfælde af aflysninger gives SMS-besked til de af forældrene opgivne mobilnumre. Max 2 numre.

Musikugen
Musik-ugen er en uge, hvor den normale undervisning er omlagt med mange alternative aktiviteter og tilbud. Musikugen ligger altid i uge 17.

Sammenspil
Vi forbeholder os ret til at erstatte instrumental/vokalundervisningen med sammenspil eller tilsvarende musikalske aktiviteter nogle gange i løbet af sæsonen.

Betaling
Undervisningsgebyret for musik betales i 5 lige store rater med forfaldsdag 1.10.2022, 1.11.2022, 1.1.2023, 1.3.2023 og 1.5.2023.
Leje af instrumenter koster 300,- kr. og betales én gang.
Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt e-Boks vil regningen automatisk blive sendt dertil.
Vedr. tilbagebetaling for aflysning af undervisning henvises til pkt. ”Aflysninger og fridage”.
Påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Udenbys elever betaler 50% ud over den normale pris.

Husstandsrabat
Ved tilmelding af flere familiemedlemmer med samme cpr. betaler, betales fuldt honorar for det dyreste fag. Herefter ydes der en rabat på 25 % for efterfølgende fag. Det samme gælder, hvis en elev deltager i flere fag.

Fripladser
Et antal hele og delvise fripladser stilles hvert år til rådighed. Ansøgning herom stiles til UKC - Musik- og Billedskolen i Halsnæs Kommune, og fremsendes til Musik- og Billedskolens leder.
Fristen for ansøgning om friplads er d. 1. september 2022.
Ansøgningsblanket til friplads

Ferier og fridage sæsonen 2022/23

Efterårsferie 17. oktober 2022 21. oktober 2022
Juleferie 22. december 2022 2. januar 2023
Vinterferie 13. februar 2023 17. februar 2023
Påskeferie 3. april 2023 10. april 2023
St. Bededag 5. maj 2023 5. maj 2023
Kr. Himmelfart 18. maj 2023 19. maj 2023
Pinseferie 29. maj 2023 29. maj 2023
Grundlovsdag 5. juni 2023 5. juni 2023

Ret til ændringer forbeholdes